Legislació Genèrica

 1. Estatut dels treballadors Actualització del 12 de Març del 2019
 2. Llei Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS)
 3. Manual per a la identificació i Avaluació de Riscos Laborals Doc de la Gene MOLT COMPLET
 4. Llei de Prevenció de Riscos Laborals Llei del 1995 amb actualització 2007
 5. Risc Biològic RD 664/1997
 6. NTP 473: Nota tècnica de Prevenció. EDARs. Risc Biològic.
 7. Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social
 8. TREBALLS AMB AMIANT/ FIBROCIMENT:
  1. PROTOCOL DEL MINISTERI DE SANITAT (Súper important)
  2. Guia técnica para la evaluación y la prevención de los riesgod derivados de la exposición al amianto.
  3. REAL DECRET 396/2006, de 31 de Març: treballs amb risc amiant.
  4. Registre Empreses amb Risc Amiant (Registre oficial de la Generalitat de Catalunya)